ANBI

NATIONS ABLAZE NEDERLAND

Stichting Nations Ablaze Nederland
Kvk-nr: 83480420
RSIN: 862890652

Adres:
Muntstraat 8
8082CE Elburg
info@nationsablaze.nl

Bestuur:
dhr. D. Westerhof, Amsterdam-Duivendrecht (voorzitter).
dhr. J. Aerts, Ermelo (secretaris). 
dhr. H. de Haan, Urk (penningmeester).

Doel en activiteiten

De Stichting heeft ten doel (bij te dragen aan) de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Dit doet zij door het adviseren en begeleiden van kerken, organisaties, bedrijven en overheden; het opbouwen in het geloof van christelijke leiders en personen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken

  • Door het spreken en onderwijzen van het Woord van God in kerken, bedrijven, organisaties en overheden, zowel in Nederland als internationaal:
  • Door het begeleiden en ondersteunen van kerkelijke, zakelijke en maatschappelijke leiders en andere personen. 
  • Door het adviseren en toerusten van bedrijven, organisaties en overheden; het initiëren, onderhouden en verbinden van maatschappelijke en waarden-gedreven netwerken. 
  • Door het bewustmaken en voorlichten van (potentiële) donateurs tot gebed en maatschappelijke betrokkenheid vanuit de Bijbel. 
  • Door het organiseren van bijeenkomsten in de breedste zin van het woord, zoals conferenties, retraites en cursussen. 
  • Door het aanbieden van (online) inspiratie rond de boodschap van de Bijbel, vrijheid en maatschappelijke onderwerpen, met gebruikmaking van zoveel mogelijk middelen in de (social) media.

Geen winstoogmerk
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beloningsbeleid
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

BELEIDSPLAN (hoofdlijnen)

Activiteiten van de Stichting:

A. Projecten

1. Training en toerusting
Er worden trainingen ontwikkeld voor leiders. Leiders worden bekend gemaakt met het evangelie en toegerust op het gebied van geestelijk leiderschap en maatschappelijke relevantie. Er ontstaat een bewustzijn bij deelnemers om hun invloed aan te wenden voor recht en gerechtigheid.  

2. Netwerk
Er worden reizen en events geïnitieerd om strategische relaties aan te gaan en te verbinden. Er ontstaan initiatieven die vanuit het evangelie van Jezus Christus toegevoegde waarde creëren voor kerken, bedrijven en organisaties.

3. Advies
Direct of via de netwerken en trainingen wordt de stichting uitgenodigd om te adviseren bij vraagstukken rondom geestelijk leiderschap in kerken, bedrijven en organisaties.  

4. Mentoring en coaching
Leiders nodigen de stichting uit voor mentoring en coaching rondom geestelijk leiderschap. Jonge leiders worden begeleid in het starten en ontwikkelen van initiatieven als stichtingen en bedrijven vanuit bijbels waarden.


B. Organisatie ontwikkeling

Bekendmaking
Nations Ablaze verzorgt spreekbeurten om het werk van de stichting bekend te maken. Er is een website, social presence en een podcast om het gedachtengoed bekend te maken. De leider schrijft een boek, reist en netwerkt.

3. Uitbreiden betrokken achterban
Om het groeiende werk te steunen en financieren is een betrokken achterban essentieel. Daarom de volgende twee korte termijn doelstellingen:

3.1 werving donateurs
Nations Ablaze nodigt bestaande en nieuwe relaties, toehoorders en luisteraars uit om giften te geven aan het werk. Om dit goed te begeleiden komt er een schaalbaar online CRM-systeem en online giftensysteem. Een vrijwilliger zal dit werk begeleiden.

3.2 werving bidders
Om de doelgroepen, de projecten en de werkers te ondersteunen zal een Nations Ablaze voorbede netwerk van vrijwilligers worden opgericht. Een coördinator zal de instroom, doorstroom en uitstroom plus inspiratie van deelnemers leiden. Deze persoon zal ook gebedspunten vanuit de projecten naar donateurs coördineren.

4. Backoffice
Om het werk betaalbaar en efficiënt te kunnen opstarten en ontwikkelen zal er gestart worden met een externe administrateur, boekhouding en vrijwilligers. Verder zullen er systemen en gezonde ritmes, inclusief bestuursvergaderingen, worden ingezet om een betaalbare en creatieve organisatie te ontwikkelen die de bediening van Nations Ablaze ondersteunt en versterkt. Naar mate het werk groeit zal er gekeken worden naar een team van vaste kantoormedewerkers.  

5. Communicatie
Om het werk bekend te maken en te faciliteren is een communicatieplan essentieel. Vanuit een doordacht messagehouse zal er via de volgende onderdelen gecommuniceerd worden. Er komt een functionele website die gericht is op het verduidelijken van onze activiteiten en projecten, wie wij zijn, waar wij voor staan en die het makkelijk maakt om donateur te worden.Verschillende social media platforms zullen worden ingezet om de visie van Nations Ablaze bekend te maken. Daarbij wordt gekeken naar een crossmediale aanpak om te borgen dat er een eenduidig geluid naar buiten komt, zonder de bijzondere kenmerken van de verschillende platforms uit het oog te verliezen. Verder zal er gekeken worden naar de inzet van podcasting, al dan niet in eigen productie.  Er zal een online relatie met (potentiële) donateurs worden ontwikkelt met daarin de nadruk op het vertellen van verhalen en de oproep om te geven en te bidden voor het werk van Nations Ablaze. Ook zal er actief worden gezocht om via podcasting of radioprogramma’s, interviews en discussies de relatie met het publiek te leggen en verstevigen, daar waar het de doelstellingen van de stichting ondersteunt en versterkt.

Financiële jaarverslagen en activiteitenverslagen